اجرایی سنگ اسلب  1/150 در  2/60

اجرایی سنگ اسلب  1/150 در  2/60
                                                                                                                                  
مهندس ابریشمی وجناب زنگنهنمای از شهر که برج سوخته سلمان هم در

 دید میباشداجرایی سنگ 1/20
در پروژه جناب ابریشمی

                                                                                 

تصویر جناب ابریشمی
اجرایی سنگ 80
در پروژه جناب ابریشمی
اجرایی سنگ اسلب 120

تصویر جناب زنگنه