این تک گل  ورساجی شده با دستگاه واترجت

 

انجام شد است

 توسط جناب اقای عباسی زاده